กกต.ติวเข้มอนุ กก.ออกเสียง อำเภอฯ

กกต.จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ 1วันนี้ (29 มิ.ย. 59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันออกเสียงประชามติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ และที่ประชุมคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอ 2

13507137_1073912509342035_1639191920811589408_nสำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจแก่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดอบรมขึ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ และแนวทางการดำเนินงานไปถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในพื้นที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การจัดการออกเสียงประชามติประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดภาระซ้ำซ้อนของงาน และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน