อบจ.กำแพงเพชร สนองนโยบายรัฐบาลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

SONY DSC

อบจ.กำแพงเพชร สนองนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วน และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลตลอดจนให้การสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

SONY DSC

จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมตำรวจบ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชุมชน และสามารถถ่ายทอดต่อไปยังประชาชนในชุมชนให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด และบทลงโทษของกฎหมายหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

SONY DSC

รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน เกิดเป็นชุมชนสัมพันธ์ ที่พร้อมจะช่วยกันสอดส่องดูแลคนในชุมชนของตนเอง ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่นยืนต่อไป

SONY DSC