อบจ.เปิดถนน ชาวบ้านชื่นมื่น รำฉลองถนนที่ รอคอยมา 40 ปี  

วันที่ 28 มิถุนายยน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ประกอบพิธีเปิดถนนที่ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสุนทร รัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายจำนงค์ แก้วทองดีอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสันติ ทวดเสนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเขต 1 นางเบญจมาศ สบายเมือง นายฉัตรชัย มาฉาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายไพฑูรย์  สัตยวงศ์ทิพย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  1920h1080vi25(50i)_1จุด  เปิดถนนอยู่ที่บ้านห้วยน้อยหมู่ที่ 6 และบ้านแม่ลาดน้อยหมู่ที่ 3 ระยะทาง 7 กิโลเมตรซึ่งเป็นถนนที่ชาวบ้านรอคอยมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ที่จะได้ถนนดำ โดยมีนายวิชาญ มาแพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดสมาชิกสภาอบต.และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น รวมชาวบ้านมาร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างมากมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ปรับปรุงถนนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทในครั้งนี้13516503_10205413791739162_5924719291640661156_n

1920h1080vi25(50i)_2นายวิชาญ มาแพ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด กล่าวว่าโครงการถนนไร้ฝุ่นเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงคมนาคม ที่จะปรับปรุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนั้นมีถนนที่ได้มาตรฐาน สามารถเดินทางขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรได้ตามฤดูกาล เพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในภูมิภาคและคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ได้ดำเนินการ ถนนสายหลักสายหมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาดน้อย ถือว่าเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา 13438987_10205413790059120_130759341468219029_nแต่เดิมนั้นเป็นลูกรังมาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี ประชาชนในตำบลแม่ลาด มีความประสงค์ที่ต้องการให้ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีต ซึ่งต้องการมีถนนที่ได้มาตรฐาน สามารถเดินทางขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดทั้งฤดูกาล เพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนในการเดินทาง และการขนส่งสินค้า ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ของประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย13516385_10205413794219224_3579717734406799228_n

13495206_10205413793179198_137333554980007877_n

13502054_10205413794499231_742413598203965282_nสำหรับวัตถุประสงค์ในการเปิดถนนโครงไร้ฝุ่นนั้น  เพื่อที่จะใช้เป็นเส้นทางสัญจรและบรรทุกขนผลผลิตทางเกษตร เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนยังโรงเรียนหมู่บ้านใกล้เคียง และเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ในด้านการสัญจร ที่มีสะดวกและมีความรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน13508853_10205413792339177_1816383457057989773_n

13532974_1722062038049753_1933212226563444942_n

13494835_10205413789619109_5360307138416204251_nด้านนายสุนทร รัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนและผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ พร้อมเปิดเผยว่าโครงการถนนไร้ฝุ่นถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงคมนาคม ที่จะปรับปรุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เป็นผิวลูกรังให้เป็นถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีถนนที่มาตรฐานสามารถเดินทางขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้ผันตามฤดูกาล มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 13524493_10205413792739187_890034640103540964_n

1920h1080vi25(50i)ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในภูมิภาคและคุ้มค่ากับเงินงบประมาณอย่างแท้จริง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านโครงสร้างการคมนาคมจึงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นสายหมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาดน้อย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถนนสายนี้จะทำให้ประชาชนในตำบลแม่ลาดได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกขึ้น1920h1080vi25(50i)_7

1920h1080vi25(50i)_6สำหรับถนนเส้นดังกล่าวนี้นายสันติ ทวดเสมาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเขต 1 ได้นำเสนอปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรในชีวิตประจำวัน และขนส่งผลผลิตทางเกษตรออกจากพื้นที่ไปยังตลาดจำหน่ายสินค้า ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และได้รับการสนับสนุนในการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวนี้ จากนายสุนทร รัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอลพัลท์ ซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายบ้านห้วยน้อยหมู่ที่ 6 เชื่อมต่อบ้านแม่ลาดน้อยหมู่ที่ 3 ระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นความต้องการที่รอคอยของชาวบ้านมานานกว่า 40 ปีที่จะได้ถนนที่มีคุณภาพจากถนนลูกรังที่มีแต่ฝุ่นมาสู่ถนนดำที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้