กศน.“บ้านหนังสือชุมชน”ทึ่งหนังสือเก่าทรงคุณค่า

กศน.กำแพงเพชร ประเมิน “บ้านหนังสือชุมชน”ทึ่งหนังสือเก่าทรงคุณค่า13555882_1183092111741843_1098584483_oตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านของประชาชน           ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งหวังให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน และกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ พ.ศ.2552 – 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน. ได้กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในนโยบายเร่งด่วน บ้านหนังสือชุมชน และพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน โดยให้ กศน.อำเภอ พัฒนาบ้านหนังสือชุมชน            ในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเป็นห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน ชุมชน และจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นสำหรับบ้านหนังสือตามความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่   ตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนอย่างยั่งยืน13579769_1183092278408493_88805715_o ในส่วนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พบว่ามีทั้งสิ้น 92 แห่งกระจายอยู่ทุกอำเภอ ทั้งนี้น.ส.วราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการฯ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือก “ บ้านหนังสือชุมชน” ดีเด่น ในจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2559 ได้เดินทางพร้อมคณะกรรมการไปตรวจสอบและประเมิน “ บ้านหนังสือชุมชน”ต้นแบบระดับจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10 แห่งจาก 11 อำเภอที่ผ่านการคัดเลือกจาก กศน.อำเภอมาแล้ว แห่งพบว่า บ้านหนังสือที่ส่งเข้ารับการประเมินฯ ร้อยละ 80 มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชน11ในการนี้ได้พบหนังสือมีค่ายิ่งทางการอ่านโดยพบหนังสือ “หลักการครองชีพทุกระดับชั้นความรู้” พิมพ์เมื่อปี 2514 ที่ยังอยู่ในสภาพดีเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ร้านเสริมสวยคุณแม้ว (นางเรณู  บังคลาด) หมู่ที่ 1 บ้านถนนงาม ตำบลคลองขลุง เป็นครอบครัวนักศึกษา กศน.ขณะนี้เรียนจบ กศน.และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มสธ. เป็นผู้ที่มีจิตอาสาและรักในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเก็บรักษาหนังสือเก่าที่มีคุณค่าหลายเล่ม13570187_1183092121741842_131939038_o

13555882_1183092111741843_1098584483_o1 บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ บ้านหนองบง หมู่ที่ 21 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร มี  นายกอบสุข  สิงห์แรง เป็นผู้ดูแลบ้านหนังสือ 2 บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ บ้านชุมนาก หมู่ที่ 3 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา มีนายบัณฑิต  ป้อมเสนา เป็นผู้ดูแลบ้านหนังสือ 3 บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ บ้านไผ่ยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง มีนายนิติสาโรจ  เขม้นกิจ เป็นผู้ดูแลบ้านหนังสือ

โดยทุกแห่งที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ และหากได้รับรางวัลในระดับประเทศจะได้รับโล่รางวัล จากสำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป///แสงอรุณ  สุนทร ข้อมูล , กำจร หัดไทย  รายงาน  กศน.จังหวัดกำแพงเพชร