บรรณารักษ์ห้องสมุด กศน.กำแพงฯ จัด“เพื่อนช่วยเพื่อน”

13866703_1203399306377790_540321214_nระดมบรรณารักษ์ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ทำงานเชิงรุก               มีจิตอาสา แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หมุนเวียนเดือนละ 1 ครั้งทุกอำเภอ เพื่อบริการประชาชน13844078_1203399329711121_1696878766_oสืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปีการศึกษา 2552 – 2561 เป็น ทศวรรษแห่งการอ่าน               เพื่อส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งให้คนไทย ได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน และ           รู้หนังสือ สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีนิสัย             รักการอ่านและการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดทุกแห่งให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะ 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ดี 13866878_1203399303044457_1289566520_nสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง   จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ เห็นว่าบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร และห้องสมุดอำเภอ ยังมีผลการดำเนินงานไม่โดดเด่น ประกอบกับห้องสมุดประชาชน ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการ งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเห็นความสำคัญของโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้เพื่อนได้ช่วยเพื่อนพัฒนาตนเองขึ้น โดยการช่วยเหลือกันและกันได้รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ปรึกษาหารือ พูดคุย พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีความทันสมัย 13866685_1203399316377789_1134060421_nสอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการให้ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางกระจายความรู้ สร้างสื่อที่ทันสมัย บริการรวดเร็วทันใจ อาคารมีความสะอาด ปรับแต่งมุมต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ ผู้รับบริการมีความประทับใจกับสภาพแวดล้อมซึ่งเพื่อนสามารถ        ที่จะช่วยเพื่อนได้ในองค์ประกอบเหล่านี้ หวังให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย             ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดเป็นผู้มีจิตอาสาและรู้จักแบ่งปันมีการพัฒนาตนเอง และคิดค้นหารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น13871743_1203399319711122_60992654_nและเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้นางแสงอรุณ  สุนทร งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยไปร่วมกิจกรรมตามโครงการ“เพื่อนช่วยเพื่อน” ครั้งที่ 10/2559 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนคร ซึ่ง นายสุเทพ  ต่อพล ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกสัมพีนคร พร้อมคณะครูและนักศึกษา กศน.ให้การต้อนรับ คณะโดยการนำของ นางบุญชรัสมิ์  จันทร์พุ่ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริพร  แว่นแก้ว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และบรรณารักษ์จาก 11 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม ///นางแสงอรุณ สุนทร ข้อมูล , นายกำจร หัดไทย รายงาน