ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร MEP รับกรรมการภาคเหนือ นิเทศงานฯ

13874728_1204155886302132_1227410679_n

ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร MEP รับกรรมการภาคเหนือ นิเทศงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนที่จัดโครงการห้องเรียนสองภาษา ในเขตภาคเหนือ นำมาบริหารพัฒนาการการศึกษา13871923_1204155896302131_701670319_n

13874585_1204155892968798_1104845275_n

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โครงการห้องเรียนสองภาษา (Mini English Program :MEP) รับการนิเทศติดตามการดำเนินการจัดการสอนตามมาตรฐาน MEP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สถาบันภาษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีคณะนิเทศประกอบด้วย 1.อ.อรทัย ธิวงศ์คำ หัวหน้าโครงการ EP โรงเรียนตากพิทยาคม 2.นางพัฒนา รุ่งรดี หัวหน้า EP โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม3.นายวิวัฒน์ แสนคำนาค หัวหน้า EP โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก 4. นายณรงค์               ประศาสตร์ศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 5. นายประวิทย์ วิริยะพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุ

ณี โดยมีเกณฑ์ประเมินจำนวน 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้13900515_1204155906302130_2071869905_n

13875000_1204155889635465_415744030_nทั้งนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดยนายเกชา เดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นางสาวจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ดร.สุชาดา บุญปัน หัวหน้าโครงการ รวมทั้งคณะบริหารโครงการ MEP ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม จากระดับภาคเหนือ            โดยการนิเทศติดตามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่จัดโครงการห้องเรียนสองภาษาในเขตภาคเหนือด้วนกัน นับว่าเป็นประโยชน์ในเชิงการบริหารเพื่อการพัฒนาให้การจัดการศึกษามีคุณภาพต่อไป//ดร.สุชาดา บุญปัน ข้อมูล นายกำจร  หัดไทย  รายงาน