ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง ประชุมข้อราชการ ร่วมที่ปรึกษาภาคประชาชน

13876441_1099170383497782_7403433005734262266_nวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  ณ ชั้น3 ห้องทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายประสิทธิ์ สืบชนะ เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและสภาพปัญหา พร้อมร่วมหารือข้อราชการกับภาคเอกชน โดยมีนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ, นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วม ประชุม