กาชาดเมืองกล้วยไข่ บรรเทาทุกข์ บ้านไฟไหม้ 2 ราย

10827สภากาชาดไทยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในด้านของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร ขณะที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร โลหิตไม่เพียงพอต่อการรักษาคนไข้ นายกเหล่ากาชาดได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิต พร้อมปฏิบัติงานกันอย่างทันที นอกจากนี้ยังมีภารกิจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย10825วันนี้ วันที่ 30 สิงหาคม 2559  เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การนำของ นางจันจิรา ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาดจังหัดกำแพงเพชร ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย บ้านนายแดง  แสนบุญมา บ้านเลขที่ 237 ม.1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และบ้าน นายบุญเรือง  ธูปทอง บ้านเลขที่ 160 ม.1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาท รวม 2 ครอบครัว เป็นเงินจำนวน 6,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน //อ้อม กาชาด รายงาน