เทคโนโลยีลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง

14102840_1120107221389230_7122747128129055553_oจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลังวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ หมู่ที่ 21 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต มันสำปะหลัง พร้อมมอบปัจจัยการผลิตแก่ตัวแทนเกษตรกร และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน โดยมี นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน และนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน กล่าวต้อนรับ14188502_1120107558055863_6602052616807815181_oมันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ปลูกและมีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง ๒๕,๐๐๐ ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ ไร่ จากข้อมูลสถานการณ์การผลิตในปัจจุบันพบว่า เกษตรกรยังมีกระบวนการผลิตไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการใช้ปัจจัยการผลิตเกินความจำเป็น มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังไม่เหมาะสมกับศักยภาพในบางพื้นที่ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงถึงไร่ละ ๔,๕๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุน นอกจากนี้ยังพบว่าผลผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดจะออกสู่ตลาดมากในช่วง ๓ เดือน คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของปริมาณผลผลิตทั้งปี ส่งผลให้ราคาในช่วงดังกล่าวตกต่ำ14107834_1120107478055871_1437883370478369145_oการดำเนินงานในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวในพื้นที่นาไม่เหมาะสม ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) มันสำปะหลัง งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ การจัดงาน คือเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปทำการเกษตรอื่นที่มีศักยภาพ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลังแก่เกษตรกร โดยมีเป้าหมายเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังและผู้ร่วมงาน รวมทั้งสิ้น ๕๐0 ราย 14114770_1120106908055928_8680948282529280075_oมีสถานีถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดผล จำนวน ๖ สถานี ประกอบด้วยสถานีการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สถานีการเตรียมดินและการไถระเบิดดินดาน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สถานีการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมและการเตรียมท่อนพันธุ์ก่อนปลูก โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก สถานีการจัดการโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลังโดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร สถานีระบบน้ำหยดในแปลงมันสำปะหลังโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และสถานี การผลิตมันเส้นสะอาด โดย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร 14138711_1120107374722548_4707817782768678018_oซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนากระบวนการผลิตมันสำปะหลัง และกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการลดต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การป้องกันกำจัดโรคและแมลงอย่างถูกวิธี และรู้จักวิธีการแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต่ำ ผลผลิตต่อไร่สูง คุณภาพดี เป็นที่ต้องการตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้น// ปชส.กพ.