คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

เมื่อวันที่(25 กันยายน 2559) ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1920h1080vi2550i_18โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแผนงาน/โครงการที่จังหวัดและท้องถิ่นจะดำเนินการ ร่วมกับคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ1920h1080vi2550i_19

1920h1080vi2550i_16นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดกำแพงเพชรที่ว่า “ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวมรดกโลก” ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีภาคการเกษตรที่สร้างรายได้ ได้แก่ อ้อย ข้าว มีการปลูกมันสำปะหลังเป็นอับดับ 2 ของประเทศ อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกที่สวยงาม1920h1080vi2550i_13

1920h1080vi2550i_15

1920h1080vi2550i_14ต่อจากนั้นได้ให้หน่วยงาน อันประกอบด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด1920h1080vi2550i_17