บริษัทกลางฯ ส่งเสริมจัดโครงการเวทีถนนปลอดภัยปี 2559

วันที่ 30 กันยายน 59  ที่ห้องเยาวมาลย์   โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว  อ.เมืองกำแพงเพชร    นายภาสกร  บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเวทีถนนปลอดภัย   โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขากำแพงเพชรได้จัดโครงการเวทีถนนปลอดภัยปี 2559 จังหวัดกำแพงเพชร การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน มีคุณลัดดาวัลย์ ม่วงศรีผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขากำแพงเพชร คุณณัฐวัฒน์  เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร (ปภ.) , คุณจินตนา  ฮวดกระโทก  ผู้จัดการภาคเหนือตอนล่าง บ.กลางฯ พร้อม ส่วนราชการและเอกชนประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ตำรวจภูธรจังหวัด,ขนส่งจังหวัด, แขวงทางหลวง, แขวงทางหลวงชนบท, มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร,ครูและนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาและสื่อมวลชนร่วมโครงการ     เพื่อระดมข้อมูลความคิดในการกำหนดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนdsc_3422ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นจากข้อมูลสถิติของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.thai-list.com  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 17,000 รายเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,416 รายหรือประมาณวันละ 47 ราย ด้วยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ได้แก่ขับขี่รถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมายdsc_0039

dsc_3438ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโก และนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายมาตรการและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของประเทศb

dsc_3440บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมาย พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณี บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน และเป็นกรรมการในศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอและท้องถิ่นเพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ. 2559 โดยนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนdsc_3439

dsc_3427ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา แยกตามภูมิภาคต่างๆได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานีสงขลา  และจังหวัด ชลบุรีตามลำดัdsc_0093

dsc_3442

dsc_0020การประชุมเวทีถนนปลอดภัยจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2559 ในครั้ง เป็นการดำเนินงานครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงการทางจังหวัดแขวงการทางชนบทจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มูลนิธิในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร