ส่งเสริมผู้นำท้องถิ่นชุมชนบริหารท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมรับAEC

วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว คุณปริษา ปานพรหม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร คุณจารึกปิ่นประภาอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดและเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนdsc_3446

dsc_3447โดยมีกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน ประกอบไปด้วยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เทศบาลเมืองปางมะค่า องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุมเครือขายย่านการค้านครชุม หน่วยงานราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เครือข่ายพัฒนาชุมชนอ่างทองdsc_3448

dsc_3451สำหรับโครงการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชน ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ได้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการบริหารจัดการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยกำหนดจัดฝึกอบรมเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2559 ณโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว และศึกษาดูงานในพื้นที่จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาร่วมกันต่อไปdsc_3456

dsc_3457โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วยเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 60 คน การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เกษตรจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้สนับสนุนกลุ่มชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก อพท.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นายจารึก ปิ่นประภาอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาให้แนวทางกลับผู้รับการอบรมdsc_3455

dsc_3449

dsc_3458อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในพื้นที่ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านเกษตร วิถีชีวิตวัฒนธรรม โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้ เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี มีสังคมที่ดีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนท่องเที่ยววิถีไทยเป็นวาระแห่งชาติไปจนถึงสิ้นปีนี้dsc_3453วัตถุประสงค์สำหรับโครงการนี้ ต้องการให้เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและร่วมกันนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากวิทยากรมาใช้ในการส่งเสริมอาชีพของตนเอง และเพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชน community based Tourism CBT  คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนกำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาท เป็นเจ้าของในการจัดการดูแลให้เกิดการเรียนรู้ แก่ผู้มาเยือน คนในชุมชนเป็นเจ้าของจะพัฒนาไปได้ดีหรือยังยืนก็ต้องอาศัยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราต้องมีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเปิดใจรับเป็นการเปลี่ยนแปลง เป็นโอกาสที่ดีของทุกคนที่เป็นส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรและประเทศไทยไปพร้อมพร้อมกัน