อบจ.กำแพงเพชร ร่วมกับ จ.กำแพงเพชร เดินตามรอยพ่อ จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบจ.กำแพงเพชร ร่วมกับ จ.กำแพงเพชร  เดินตามรอยพ่อ จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำพสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร กว่า 3700 คน เดินทางทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

dsc_0934_resize

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ได้มีพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  โดยนางกุลดา  พันธ์เตี้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน  มีนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน

dsc_0919_resize

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  ที่ทรงมีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข  ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน ที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา โครงการพระราชดำริ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมมือกับจังหวัดกำแพงเพชร  จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเรียนรู้ ดำเนินตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ทรงดำริไว้

dsc_0903_resize

ในการจัดโครงการครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับฟังบรรยายเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสันติ  อภัยราช  ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมแล้ว  ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 3,750 คน จะได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับโอกาสพิเศษที่สุด คือ ได้มีโอกาสเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

dsc_0938_resize

dsc_0916_resize

ซึ่งการเดินทางศึกษาดูงาน และเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ  แบ่งออกเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมโครงการจาก อ.ลานกระบือ 350 คน , อ.คลองลาน 200 คน และ อ.ทรายทองวัฒนา 200 คน เดินทางวันที่ 29 ตุลาคม 2559 รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย  อ.โกสัมพีนคร 250 คน, อ.บึงสามัคคี  250 คน  และ อ.ปางศิลาทอง  250  คน เดินทางวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย  อ.พรานกระต่าย  750 คน, อ.คลองขลุง  400 คน เดินทางวันที่ 6 ธันวาคม 2559 รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย อ.ขาณุวรลักษบุรี  400 คน และ อ.ไทรงาม 350 คน เดินทางวันที่ 25 ธันวาคม 2559 และรุ่นที่ 5  ประกอบด้วย อ.เมมืองกำแพงเพชร 750 คน  เดินทางวันที่ 13 มกราคม 2559

dsc_0944_resize

dsc_0911_resize