ผู้ว่าฯเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60

423556วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 จังหวัดกำแพงเพชร ณ สหกรณ์การเกษตร เพื่อตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร423529โดยนางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรนายสมศักดิ์ แสนสิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายจรุญ ศักดิ์พันธ์พนม หัวหน้าชั่งตวงวัดจังหวัดกำแพงเพชร นายวิฑูร อุศรัตนิวาส ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทอง กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ423555

423517

dsc_0801ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรได้บูรณาการร่วมกันทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมนุมสหกรณ์ และภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการตรวจวัดความชื้นที่ได้มาตรฐาน ให้สามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น เป็นธรรม พร้อมชี้แจงประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย//ข่าวข้างจวน รายงาน