ผู้ว่าฯมอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน แนวทางประชารัฐ

423389วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการประชุมมอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ ผบ.กกล.รส.กพ., พ.อ.ธนกฤติ สุขเกิด ผบ.กรมทหารพรานที่ 35, นางสาวณัฐภัทร สุบุญ คลังจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผอ.ปปช.กพ., สตง.กำแพงเพชร ธนาคาร, นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร, นายอำเภอปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ423393ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนปฎิบัติการ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 จ.กำแพงเพชร (โอนงบประมาณครบถ้วนแล้ว จำนวน 11 อำเภอ 957 หมู่บ้าน รวม 1,050 โครงการ) วงเงินรวม 239,250,000 บาท … ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรได้เน้นย้ำการปฎิบัติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โปรงใส ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย//ข่าวข้างจวน รายงาน