ผู้ว่าฯมอบนโนบายข้าราชการ สนองนโยบายรัฐบาล

422358วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานการประชุมผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร และประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 59 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยนางกุลดา พันธ์เตี้ย รอง ผวจ.กพ., พ.ต.อ.เฉลิมพล จินตรัตน์ รกท.ผบก.ภ.จว.กพ., พ.อ.จีระพันธ์ ครุฑธาลัย รอง ผอ.รมน.กพ., พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.กพ., นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ ฯลฯ422362ซึ่งได้ชี้แจงข้อราชการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย พร้อมเน้นย้ำสั่งการในเรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกร (การจำหน่ายข้าว) , สถานการณ์น้ำ (ปัญหาอุทกภัย ก.ช.ภ.จ. การมอบเงินช่วยเกษตรกรที่ประสบสาธารณภัย การบูรณาการบริหารจัดการ พื้นที่ท่วมซ้ำซาก แก้มลิง โอ่งซีเมนต์ บ่อบาดาล การช่วยเหลือ พื้นที่เกษตร ถนน ฯลฯ)422379การจัดเตรียมความพร้อม การถวายความอาลัย (พระราชพิธีฯ การนำมวลชนถวายบังคม การร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล 50 วัน พระบรมศพฯ การบวชถวายฯ ข้อสั่งการ ความปลอดภัย คำแนะนำ การแต่งกาย), การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ (งบเร่งด่วน มท., งบ รอง นรม., งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด), โครงการพระราชดำริ, ศูนย์ดำรงธรรม การแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน, การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน, ปัญหาบุกรุกที่ดิน, โซนนิ่งพื้นที่เกษตร (เกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ What2growth), ปัญหาการเผาอ้อย, ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ขยะ, ผักตบชวา, เกาะกลางถนน), จัดระเบียบสถานบริการ โรงแรม, ยาเสพติด, อุบัติภัยทางถนน (หมวกกันน็อก, เมาไม่ขับ), อัคคีภัย, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี, การออกกำลังกายทุกวันพุธ ตลอดจนการขยายผลและน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ฯลฯ//ข่าวข้างจวน รายงาน