ศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและเป็นประธานในการประชุมแกนนำชุมชนทั้ง 27 ชุมชนและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร15193477_582400368623352_3866952333900344441_nวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรหลังสวนน้ำตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายนพพร ปานชัยรองนายกเทศมนตรีฯนางสุปราณี รามบุตรรองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร แกนนำชุมชุมชนทั้ง 27 ชุมชนและคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ15171183_582400351956687_9002451235113927385_n

15193569_582400481956674_4348355382502890037_nตามที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการบริหารจัดการภายในศูนย์ มีชั้นจำหน่ายสินค้าและเคาน์เตอร์ประจำศูนย์แล้ว เพื่อให้การดำเนินการภายในศูนย์เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 15267754_582400738623315_114033198165978133_n

15220261_582400465290009_3219624503111986593_n

15178986_582400631956659_1566410221050076326_nจึงได้จัดการประชุมเพื่อให้การดำเนินการภายในศูนย์นั้นเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และภายในศูนย์ปัจจุบันมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในชุมชนเช่นตุ๊กตาถักไหมพรม ตะกร้าสานหมอน กระเป๋า ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์15232129_582401341956588_4278120519618240478_n

15181309_582401585289897_7109387906953752845_n

15267872_582401031956619_7520967568411436491_nส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างพลังการพึ่งตนเองและ ช่วยเหลือกันของชุมชน  เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ตลอดจนเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนา ต่อยอดไปถึงระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป