เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง

วันที่ 27 มกราคม 2560 นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านวุ้งกะสัง (แดโวซะโกร) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร โดย ดร.สุบัน พรมเวียง หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมด้วยนายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นาย​รวี​โรจน์​ ส่อง​ศรี​ ประชา​สัมพันธ์​จังหวัดกำแพงเพชร นางปริษา​ ปานพรหม​ ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​จังหวัดกำแพงเพชร นางปราสัย อำพันฉาย สถิติ​จังหวัด​, ปลัดอำเภอ/ผู้แทน นอ.คลองลาน, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ฯลฯ

ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวกระเหรี่ยงแล้วนำมาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม … ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าในพื้นที่อย่างยั่งยืน ฯลฯ//ข่าวข้างจวน