การแข่งขัน “Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลน้ำปิง” ครั้งที่ 10

อบจ.กำแพงเพชร ร่วมกับ อ.โกสัมพีนคร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จัดการแข่งขัน “Walk Rally พิชิตยอดเขาสนยลน้ำปิง” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอำเภอโกสัมพีนคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ รวมทั้งคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้  มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน

ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28  มกราคม  2560  โดยสิบเอก ดร. ณรงค์  อยู่ปาน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงาน มีนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วย, นางสาวปภาวรินทร์  ใจว่อง สมาชิกสภา อบจ.กำแพงเพชร, นางนภัสวรรณ  บุตรดี นายก อบต.ลานดอกไม้ตก, พ่อค้า, ประชาชน, และนักวิ่งจากทุกอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับกิจกรรมวอล์คแรลลี่ พิชิตยอดเขาสน ยลลำน้ำปิง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของอำเภอโกสัมพีนคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะส่งผลิดีต่อการประกอบอาชีพ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง ในการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการว่างงานและความยากจน

ตลอดจนเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ ป่าไม้ กิจกรรมในวันนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ นักท่องเที่ยวและนักกีฬาเดินทางมาพร้อมกัน ยังลานหน้าที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมการปล่อยตัวนักกีฬาเดินวิ่งสู่ยอดเขาสนซึ่งมีระยะทางถึง 4 กิโลเมตร

พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติตลอด 2 ข้างทาง นอกจากกิจกรรมวอล์คแรลลี่แล้ว ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคีอันดีระหว่างท้องถิ่นในเขตตำบลโกสัมพี พร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วจังหวัดกำแพงเพชร