รร.อบจ. จัดพิธีมอบใบวุฒิบัตร จบการศึกษา ให้นักเรียน 134 คน ประจำปีการศึกษา 2559

ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  เช้าวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบใบวุฒิบัตร และพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่จบการศึกษา  จำนวน 134. คน แยกเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  77 คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  57 คน และพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และนักกีฬาเด่น  จำนวน 12 คน

นายปรีชา ฤกษ์หร่าย ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาว่า  ขอให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาในวันนี้ นำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่น  ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตได้  และขอให้นักเรียนทุกคนยึดถือความกตัญญูรู้คุณ ทั้งต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ เป็นที่ตั้ง รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ขอให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสุข และความสามัคคี  และอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทุกประการ

หลังจากพิธีมอบใบวุฒิบัตร และใบประกาศเกียรติบัตร เสร็จสิ้นแล้ว ได้จัดให้มีพิธีขอขมาครู พิธีขอบคุณครู  และพิธีผูกข้อมือกราบลาครู  และกิจกรรมการแสดงความยินดีจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่   และนอกจากนายปรีชา ฤกษ์หร่าย แล้ว  พิธีในวันนี้ยังมีบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญ ให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน ได้แก่ นางสาวปัทมา  อยู่บ้านคลอง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายศุภชัย  ศรีงาม  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรม, นายสมศักดิ์  นาคนาม  ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.กำแพงเพชร, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง และคณะครูทุกคน