ผู้ว่าฯประชุมมอบนโยบายหน่วยงานทุกภาคส่วน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2560 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการประชุมผู้บังคับบัญชา​ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร และประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่​ 2/2560 ประจำเดือน​ กุมภาพันธ์​ 2560 ณ ห้องประชุม​ศาลากลาง​จังหวัด ร่วมด้วย นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.จีระพันธ์ ​ครุฑธา​ลัย​ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.พงศธร นิพภยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดกำแพงเพชร นาย​ประ​ทีป ตระกูล​สา หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัดกำแพงเพชร​ และ​หัวหน้า​ส่วนราชการ, ​หน่วยงาน​รัฐ​วิสาหกิจ, นายอำเภอ​ซึ่ง​ได้ชี้แจงข้อราชการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย พร้อมเน้​น​ย้ำ​สั่งการ​ในเรื่อง​ข้อสั่งการของ รมว.นร.(นายออมสิน ชีวพฤกษ์) การจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ, การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค,การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม, การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ, แนวทางการปฎิบัติตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 3, ยาเสพติด ฯลฯ ตลอดจน​การ​ขยายผลโครงการ​พระราชดำริ และน้อมนำ​แนว​ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​มาเป็น​หลั​กใน​การ​ดำเนิน​ชีวิต​แก่ทุกครัวเรือน//ข่าวข้างจวน