ผู้ว่าเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย 47 หลังคาเรือน เขตโกสัมพีนคร

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ออกตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบกับเหตุวาตภัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โดยเดินทางไปในเขตพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอโกสัมพีนคร นางประสพพร กระมลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านให้การต้อนรับ

ในการเดินทางออกเยี่ยมเยียนราษฎรที่ประสบกับเหตุวาตภัยในครั้งนี้ หน่วยงานราชการก็ได้น้ำวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ้านเรือน เช่นกระเบื้อง สังกะสี ที่ได้จัดซื้อตามระเบียบของทางราชการ ในการช่วยเหลือผู้ประสบกับภัยทางธรรมชาติ นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้นำเครื่องยังชีพ อุปโภคบริโภค มอบให้กับพี่น้องราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 47 หลังคาเรือน ถือเป็นการออกเยี่ยมเยียน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ได้มีความอบอุ่นใจที่ไม่สามารถจะหลีกหนีภัยจากทางธรรมชาติได้ แต่ทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีหน้าที่ดูแล บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชน ยามเมื่อตกทุกข์ได้ยาก ก็ไม่ได้ทอดทิ้ง ได้ดำเนินการสำรวจและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบภัยนั่นเอง//ข่าวข้างจวน