โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อุตสาหกรรมโรงสีข้าวบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น แก่พนักงานลูกจ้าง โดยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 99 /1 หมู่ที่ 2 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยเจ้าของและผู้ประกอบการบริษัทในเครือสิงโตทองกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางธัญญา รุ่งชาญชัย ได้จัดอบรมวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง  เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากอัคคีภัย เพื่อป้องกันความสูญเสียที่เกิดกับลูกจ้างและสถานประกอบการ เพื่อป้องกันต้นเหตุของอัคคีภัยที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชน

โดยมีนายพรพจน์ สมันกสิวิทย์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไทรงาม ว่าที่ร้อยตรีจำรัส โพธิ์ศรีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสมิง ขามธาตุ เจ้าพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลไทรงาม สิบเอกการธนศิฎฐ์ เชิดสีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย กล่าวเปิดการอบรมว่า ธุรกิจโรง โรงสีสิงโตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในโรงสีติดตั้งเครื่องจักรปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตหรือสีข้าว เพื่อจำหน่าย ข้าวสาร ภายใต้ธุรกิจโรงสี ไม่ว่าจะเป็นการขาย ข้าวเปลือก ขายข้าวสารบรรจุถุง รับจ้างสีข้าว เข้าร่วมโครงการรับ จำนำข้าว หรือให้เช่าโกดัง รับจ้าง บรรทุกขนส่ง ตลอดจนการขาย รำแกลบ ต่างๆ กระบวนการผลิต เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และการเสียดสีแปรรูป เกิดพลังงานความร้อน ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสูญเสียได้ บนเนื้อที่ 400 ไร่ มีโรงสี 2 โรง โรงปรับปรุงคุณภาพข้าว 2 โรง คลังจัดเก็บสินค้าข้าว อีก 20 หลัง 2 แสนกว่าตารางเมตร

จึงกําหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานลูกจ้าง จำนวน 60 คน

การอบรมภาคทฤษฎีประกอบด้วย  การอบรมทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ แหล่งกำเนิดความร้อนต่างๆ เช่น การป้องกันอันตราย จากไฟฟ้า การเสียดสีเครื่องยนต์ ปล่องไฟ การนำ การพา การแผ่รังสีความร้อน ไฟฟ้าสถิต ฟ้าผ่า เป็นต้น  การแบ่งประเภทของเพลิง จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ วิธีดับเพลิงและเครื่องมือดับเพลิง การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ใช้ในการดับเพลิง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ การฝึกดับเพลิงประเภทประเภท a b c การฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิงและในวันที่ 2หลังจากเสร็จสิ้นภาคทฤษฎี ก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติ ซ้อมแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ การค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนจริง

การฝึกอบรมได้กำหนดฝึกอบรมขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ให้สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้ทำการฝึกซ้อมอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การฝึกอบรมยังเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจาการเกิดอัคคีภัย