ประกาศ..ปิดการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เรื่องปิดการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ก่อสร้างสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้ได้รับความต้องการพื้นฐาน ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนให้ดีขึ้นนั้น

เนื่องด้วยในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 มีประชาชนเล่นน้ำ เล่นแป้ง น้ำหอมและบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก บริเวณถนนริมแม่น้ำปิง ซึ่งการเปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้แก่เยาวชนและประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น อาจทำให้การบำบัดน้ำไม่สามารถบำบัดให้สะอาดไม่ทันกับการใช้บริการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายให้กับผู้ใช้บริการได้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงปิดการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2560

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช
นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร