โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และนายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ ทีม สหวิชาชีพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการบำบัด นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน และผู้พิการ จำนวน ๓ ราย ในชุมชนป่ามะปราง และชุมชนเพชรทรายทอง สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อติดตามประเมินสภาพอาการของผู้ป่วย ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการดูแลตนเอง และสอนญาติในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค ให้ผู้ป่วย และญาติสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข