ห้องสุขา ศาลเจ้าพ่อ สร้างใหม่ เสร็จทัน รองรับเทศบาลสงกรานต์แน่นอน

วันที่ 3 เมษายน 2560 ห้องน้ำหรือว่าห้องสุขาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันนอกจากนี้ความสะอาดถูกสุขลักษณะของห้องน้ำนั้นยิ่งสำคัญกว่า เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจสอบห้องสุขาบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร พบว่าสร้างมานาน วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหายไม่ทันสมัย และไม่สะอาด  เพียงพอ  ปลอดภัย  ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองภายในการดูแลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่นติดต่อเรื่อยมา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยการนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนรตีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายสุปราณี รามบุตร รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะกรรมการพัฒนาศาลเจ้าหลักเมือง ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างห้องสุขาขึ้นใหม่ ให้ได้มาตรฐาน  เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพื่อความพึงพอใจของประชาชนไทย  และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและไทย

โดยเน้นพัฒนาห้องสุขาเรื่องสะอาด สุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด  ไม่มีกลิ่นเหม็น  มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ  เช่น  น้ำสะอาด  สบู่ล้างมือ  กระดาษชำระเพียงพอ การเก็บกักหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม  ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงผู้พิการ  ผู้สูงวัย  หญิงมีครรภ์  และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม  เช่น  สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยวและในวันนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างห้องน้ำ ณ บริเวณศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรโดยทำการก่อสร้างห้องไปแล้วประมาณ 90 % เหลือเพียงแค่การตกแต่งภายในห้องน้ำเท่านั้น ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ยืนยันว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ อย่างแน่นนอน โดยการก่อสร้างห้องน้ำของศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร ในครั้งนี้ ก็เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในการใช้ห้องน้ำ ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรศาลเจ้าหลังเมืองกำแพงเพชรเป็นจำนวนมากนั่นเอง