ศูนย์ศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็ก

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาที่ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสมจิตร ประดิษฐ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดการจัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์สงกรานต์ชื่นใจประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาทางร่างกายอารมณ์และสติปัญญาแก่เด็กพิการ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านกีฬา การเรียนรู้เรื่องกฎกติกา การรู้แพ้รู้ชนะและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่าย สำหรับกีฬาที่แข่งขันแล้วก็มีกิจกรรมแข่งขันการร้อยลูกปัด กิจกรรมการแข่งขันเตะบอลเข้าประตู กิจกรรมการแข่งขันวิ่ง 11 ขา การแข่งขันกองเชียร์ การแข่งขันก่อเจดีย์ทรายเป็นต้น นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมรดน้ำดำหัว ร่วมสืบสานกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่เด็กพิการ คณะข้าราชการครูและบุคลากรรุ่นลูกรุ่นหลาน ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันอย่างอบอุ่น