ไฟฟ้ากำแพงเพชรจัด“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ”

ไฟฟ้ากำแพงเพชรจัด“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี.”เปิดรับบริจาคได้โลหิตได้ 35,100 ซี.ซี.ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 29 ราย วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางจันจิรา ธัญญาโภชน์นายกเหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย  พ.อ.พงศธร นิพยะ รองผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 14 รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปเปิด“โครงการ   PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี.”ที่หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ ของ “โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10   ล้านซีซี.” เนื่องด้วย ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ยังมีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยเป็นปริมาณมาก และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการดำเนินโครงการนี้ มาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีเป้าหมายขณะนั้น 6 ล้านซีซี. ต่อมาในปี 2559 มีเป้าหมาย 8.4 ล้านซีซี. ซึ่งได้บรรลุเป้าหมาย เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อประชาชนและศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ดังนั้นปี 2560    จึงได้จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี. โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุนโลหิต ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งสภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่างๆ ประจำจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการช่วยเหลือ ผู้ที่มีความจำเป็นในการรับโลหิตในการรักษาโรค เพื่อเป็นการให้พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่ว ประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้แสดงความมีส่วนร่วมกันบริจาคโลหิต ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อส่งเสริมการทำความดีของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคในด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นการเพิ่มพูนการมีจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นในองค์กร          เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการในวันนี้ มีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง หน่วยงานที่ได้ร่วมโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร และการใช้ไฟฟ้าสาขา, สาขาย่อย ในสังกัด รวม  6  อำเภอ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานราชการต่างๆ  บริษัท กู๊ดเวย์ จำกัด บริษัท สยามราชธานี จำกัด บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด บริษัท เค คอนกรีต จำกัด ประชาชนทั่วไป ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความร่วมมือจาก เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในการรับบริจาคโลหิตและ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในด้านเอื้อเฟื้อสถานที่ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึง โครงการ“PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี.”ว่าเป็นโครงการที่ดีมากของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นของผู้มีศรัทธา ด้วยการบริจาคโลหิต ตามความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนของผู้ร่วมโครงการและการบริจาคโลหิตนั้น เป็นปรมัตถทานบารมีสูงสุดที่มนุษย์สามัญทั่วๆ ไปจะพึงทำได้  เพราะเป็นการให้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตตน  เพื่อนำไปช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่นได้ ฉะนั้น ผู้ให้ย่อมเกิดความปิติ ความสุขทางใจ ด้วยผลบุญของการให้ จึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย ที่รอการต่ออายุจากแรงศรัทธาของทุกท่าน และจากการออกรับบริจาคโลหิตฝนครั้งนี้ได้โลหิต จำนวน 78 ราย คิดเป็น 35,100 ซี.ซี. และมีประชาชน และได้รับบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 29 ราย//พิพัฒน์ จงมีความสุข รายนงาน