สื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น ชวนสร้างบ้านนักเรียนยากไร้

การศึกษา“สร้างคน” คนดนตรี&สื่อมวลชน ”ร่วมสร้างบ้าน” ช่วยเด็กยากไร้ ร่วมโครงการบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพป.กำแพงเพชร เขต 1” โดย ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เปิดเผยว่า บ้านคือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์เพื่อใช้ในการอาศัยพักพิง และเป็นพื้นฐานของการสร้างความสุข ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว แต่จากสภาพของความจริง โดยเฉพาะความแตกต่างทางสถานภาพความเป็นอยู่ทั้งสังคมและเศรษฐกิจ มีประชากรจำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนหรือเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และจำนวนไม่น้อยในหลายครอบครัวต่างต้องประสบกับปัญหาสภาพของบ้านความไม่พร้อมที่ชำรุดทรุดโทรมหรือไม่สามารถอาศัยพักพิงกันแดดกันฝนได้เหมือนกับบ้านหลังอื่นๆทั่วไป หนึ่งในประชากรที่อาศัยอยู่ในบ้านคือลูกหลาน เด็กและเยาวชนที่สมควรจะได้รับการดูแลช่วยเหลือ ให้เขาได้เติบโดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีเด็กนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนไม่น้อยที่มีความเดือดร้อนและขาดแคลนบ้านที่อยู่อาศัย จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จึงได้จัดทำ “โครงการบ้านน้ำใจ คืนความสุขสุขสู่ลูก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรในการสร้างบ้านน้ำใจ เพื่อน้องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียน ที่ยากไร้ที่ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ขาดแคลนและสภาพบ้านที่อยู่อาศัยทรุดโทรม โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ระดมทรัพยากรเพื่อน้องสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ให้ครบทุกกลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน และสภาพบ้านที่อยู่อาศัยทรุดโทรม เป้าหมายเบื้องต้นในปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 หลัง อำเภอละ 1 หลัง ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนโดยมีผู้ร่วมบริจาคแล้ว 5 หลัง และในปีการศึกษา 2560 ตั้งเป้าหมายไว้อีก 6 หลัง โดยมีงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง หลังละ 100,000.- บาท จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญที่มีความประสงค์จะหยิบยื่นน้ำใจช่วยเหลือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 หรือโรงเรียนในสังกัดใกล้บ้าน

ด้านนายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชรและนายสมพงษ์ พงศ์สุทธิยากรณ์ รองประธานฯ กล่าวว่า เบื้องต้นทางชมรมได้มีการประชุมปรึกษาหารือถึงการมีส่วนร่วมผลักดันให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ และจากข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่สำรวจมาพบว่า ยังมีบ้านนักเรียนอีกจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ยังรอคอยความเมตตาดูแลช่วยเหลือ จึงร่วมกับกลุ่มผู้รักดนตรี”เผ็งแบรนด์” โดยอดีต สจ.วีระศักดิ์ กระบวนศรี จะได้กำหนดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการกุศลขึ้น โดยจะนำเงินรายได้สมทบกองทุนสร้างบ้านให้แก่นักเรียนดังกล่าว ภายใต้สโลแกน “การศึกษาสร้างคน คนดนตรี&สื่อมวลชน ร่วมสร้างบ้าน” ให้กับนักเรียนที่ยากไร้ ซึ่งรายละเอียดและกิจกรรมหลังจากการประชุมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต1 เสร็จสิ้นจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่อไป ท่านที่ใจบุญ แจ้งความประสงค์ บริจาคสมทบทุนได้เลยครับ