อบจ. มอบโล่ คนดี อบจ. ให้เป็นขวัญและกำลังใจ

จากกรณีที่ นายวัชระ กออำไพ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดกองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เก็บกระเป๋าเงิน ของดาบตำรวจจิตติ ชมนารถติกร ผู้บังคับหมู่งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร และส่งคืนไว้ที่ สภ.เมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560  นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  จึงมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการทำใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นายวัชระ  เพื่อเป็นการยกย่อง และส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรทุกคน หันมาทำความดี

และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โอกาสที่ อบจ.กำแพงเพชร ได้ทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่  จึงได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้นายวัชระ  กออำไพ  โดยนายวุฒิชัย  สมชัยมงคล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นผู้มอบ  และจากเหตุการณ์นี้ ทำให้ อบจ.กำแพงเพชร มีนโยบาย การดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้บุคลากร ทำความดี โดยทุก ๆ ครั้งที่บุคลากร ทำความดี อบจ.กำแพงเพชร จะดำเนินการทำใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวผู้กระทำความดี  อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอีกด้วย