ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ทม.กพ.

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้โดยมีวาระการประชุมคือวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ เนื่องจากมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ วาระที่ 2 เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 2.1 รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22สิงหาคม2559 วาระที่3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ3.1สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 โครงการภูมิปัญญาไทยไล่ยุงไร้โรคไข้เลือดออก ปี 2560 /เป็นเงิน 88,000 บาท / ชมรม อสม.