ติดตามขับเคลื่อนการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล กพ.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ณ โรงเรียนเทศบาล1 พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามนโยบายของรัฐบาล กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บรรลุตามเป้าหมายและสนองต่อเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป