ทม.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชรครั้งที่1/2560 โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้พร้อมด้วยนายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และคณะอนุกรรมสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง โดยมีวาระการประชุมคือ
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1.2 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560

1.3 แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ดูแลระยะยาว (Long Term Care
1.4 คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
1.5คำสั่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
2. เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
3. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน (ปีงบประมาณ 2560)
4. เรื่องเพื่อพิจารณา โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิง เป็นเงิน 122,000 บาท