สภาเทศบาลฯผ่านมติ 56 โครงการถนนท่อระบายน้ำ ใช้งบสะสมมติคณะรัฐมนตรี    

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยนายปรีชา วิศาลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้เรียกประชุมสภา ในครั้งนี้ นายกนกศักดิ์ รามบุตร ในฐานะเลขาสภาฯ ได้อ่านประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีฯ นายเสกสรร สุวรรณวัฒนา นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเข้าประชุม 17 ที่นั่ง ขาดนายปรีชา วิศาลศักดิ์ ประธานสภาฯที่ลาป่วย นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาฯทำหน้าที่ประธานสภาฯแทน

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 พิจารณาเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือนแรก) และพิจารณาญัตติต่างๆจำนวน 3 ญัตติ  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้การพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 และ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรฯ พร้อมกันนี้ ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้พิจารณาญัตติที่สำเสนอที่ประชุม ดังนี้

  1. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    2. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 25 โครงการ งบประมาณรวม 13,832,000 บาท
    3. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 31 โครงการ งบประมาณรวม 16,595,000 บาท

โครงการทั้งหมด จำนวน 56 โครงการ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับถนน และท่อรางระบายน้ำ เป็นโครงการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ท้ายของการประชุมสมาชิกสภาฯและฝ่ายบริหารเทศมนตรีได้ถกอภิปรายถึงปัญหา ฝนตกหนักน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำขัง การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสูบระบายน้ำ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกัน ในการเร่งระบายน้ำ