หน.สนง.จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติรับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ

ผู้บังคับการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร  กระทำพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร มีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายกองเอก ธานี ธัญญาโภชน์ ผู้บังคับการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร กระทำพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้แก่นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงาน            จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายกองเอก ภาสกร  บุญญลักษม์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน     จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญ พระปรมาภิไธยย่อ ภ. ป. ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมาย แก่ผู้บัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติ เป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจ ให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิตในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง ให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้ กับผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ได้อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี กับผู้ได้รับเครื่องหมาย ฯโดยเครื่องหมาย”รักษาดินแดนยิ่งชีพ”มีแบบและความหมาย ดังนี้  อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นมหามงคลยิ่ง สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและ     พระแสงของง้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาตั้งแต่โบราณซึ่งมีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง และกล้าหาญต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย”มาโดยตลอด ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศชื่อเสียง แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์ของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย”ยิ่งกว่าชีวิตของตน//บอย รักษาดินแดน