พสกนิกรชาวกำแพงเพชร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พสกนิกรชาวกำแพงเพชร ดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศึกษาพระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ ในหลังรัชกาลที่ 9

เช้าวันที่ 5  มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางกุลดา พันธุ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนายฉัตรชัย  มาฉาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชอำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกัน

โครงการนี้จัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน ที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา โครงการพระราชดำริ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับฟังบรรยายเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสันติ อภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 500 คน จะได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับโอกาสพิเศษที่สุด คือ ได้มีโอกาสเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกด้วย