สภาอุตฯกำแพงเพชร เจ้าภาพประชุมภาคเหนือ พัฒนาอุตสาหกรรมคึกคัก

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเหนือ ร่วมประชุม สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 สภาอุตฯ จังหวัดกำแพงเพชรเจ้าภาพจัดประชุม แลกเปลี่ยนกันคึกคักเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ที่ห้องมนต์ธญา อาคารสิงห์โตทองกรุ๊ฟ ถนนพหลโยธิน ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานฯ คุณอภิชิต ประสบรัตน์ รองเลขาธิการ สภาอุตฯ คุณมงคลชัย ดวงแสงทอง รองเลขาธิการ สภาอุตฯ คุณดารัตน์ วิภาตะกลัศ ประธานกิติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และคุณวีระยุทธ สุขวัฑฒโก ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมี คุณสรวิชญ์ ธัญยบูรณ์สถาพร ประธานบริษัทในเครือโรงสีธันยบูรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร

โดยพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมแนะนำจังหวัดกำแพงเพชร ว่าจังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์สมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชผลทางการเกษตร มีทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม

หลังจากนั้นเป็นการประชุมคณะสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร และพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร ถึงความมีน้ำใจที่ได้ระดมโลหิต เพื่อช่วยเหลือ คุณนายสมชาย เอื้อเกษมสิน รองประธานสภาอุตฯ ที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และต้องได้รับการผ่าตัดเป็นการเร่งด่วน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้คุณสมชาย ได้เข้ารับการรักษา ด้วยอาการปลอดภัย นั่นก็เพราะความมีน้ำใจของคนไทยด้วยกัน ตลอดจนด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายสภาอุตสาหกรรมทุกท่าน

จากนั้นที่ประชุมได้แจ้งถึงโครงการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจ ระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level 2560) ในการนำเสนอประเด็น กรอ.กลุ่มจังหวัด การแต่งตั้งที่ปรึกษา Project โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค Development 2017 ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 จากนั้นชี้แจงแนวทางการทำบัญชีของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ Happy work Place ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ ความคืบหน้าการจัดงาน FTI OUTLET NORTHERN REGION 2017 การพิจารณาเข้าร่วมโครงการระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ 26 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภาคเหนือในโครงการพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสภาอุตสาหกรรม บรรจุในวาระประชุม เรื่องการเรียกเก็บค่าปรับปรุงค่ากระแสไฟฟ้าย้อนหลัง และข้อเรียกร้อง และการแก้ไขปัญหาผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และความเคลื่อนไหวปัญหาค่าแรงงานขั้นต่ำ ผลตอบแทนจากโครงการคูปองนวัตกรรมระยะที่ 2 ข้อหารือในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวาระต่างๆ เป็นไปอย่างเข้มข้น มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย ใช้เวลาในการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือในครั้งนี้ถึง 7 ชั่วโมง

โดยท้ายของการประชุมในครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอนวัตกรรมการปลูกอ้อยด้วยเครื่องจักรที่คิดเองทำเองของสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกำแพงเพชรต่อที่ประชุม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรยังได้นำเสนอการขนส่งโลจิสติกส์ในอนาคตของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชเศรษฐกิจหลักหลายชนิด ที่สำคัญจังหวัดกำแพงเพชรยังเป็นศูนย์กลางมันสําปะหลังของภาคเหนือ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ที่ยังขาดคือรถไฟรางคู่ และโครงการสนามบินสำหรับการขนส่งสินค้าต่อที่ประชุม เพื่อหามาตรการผลักดันงบประมาณจากรัฐบาล

หลังปิดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือได้กล่าวขอบคุณ ประธานและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดการประชุมในครั้งนี้ ได้อย่างยิ่งใหญ่ และประทับใจ ซึ่งสถานที่ประชุมในวันนี้ ห้องประชุม นต์ธญา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย และคุณธัญญา รุ่งชาญชัย เจ้าของบริษัทในเครือสิงโตทองกรุ๊ฟและครัวมาดาม เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร ที่ดูแลผู้เข้าประชุมตลอดการประชุมเป็นอย่างดี และในการประชุมครั้งต่อไป จังหวัดนครสวรรค์ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 และ 17 กันยายน 2560 ที่จะถึงนี้//สุทธิกานต์/พิพัฒน์/วิทยา/จันทร์/อาทิตย์/คณิตศร/ภาพข่าว/ kppnews รายงาน