ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดิน คนกำแพงฯ

ถนนคนเดินคนกำแพงเพชร วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่ผ่านมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดและเพิ่มเติม ชื่อตลาดแห่งนี้ เป็นตลาดต้องชม ถนนคนเดิน ฅนกำแพง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พานิชจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกันเปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดิน คนคนกำแพงฯ

ที่ผ่านมา ถนนคนเดินคนกำแพง Walking Street ดำเนินกิจกรรมโครงการโดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้ประกอบการ ชาวชุมชนร่วมกันจัดตลาดนี้ขึ้นมา และได้รับความสนใจ เป็นอีกทางเลือก สถานที่พักผ่อนของคนเมืองกำแพงเพชร ภายในตลาดมีสินค้า อาหารพื้นเมือง จำหน่าย มีการแสดงวัฒนธรรม ของเด็กนักเรียน มีโมบาย อ่านหนังจาก กศน.มีแพทย์แผนไทย บริการ บรรยากาศริมแม่น้ำ ฝั่งตรงข้ามเกาะกลางน้ำ ยามเย็นนั้นมีความสวยงาม และศูนย์บริการท้องเที่ยวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีรรถรางนำเที่ยวพาชมเมือง พร้อมมีมัคคุเทศก์น้อยคอยบรรยายประวัติความเป็นมา 2 ฝากถนนในเมืองกำแพงเพชร ได้รับความรู้ทางประวิติศาสตร์และความบันเทิงควบคู่กันไป

และในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานราชการ ได้นำสินค้า มาจัดแสดงและจำหน่ายในตลาดแห่งนี้ พร้อมกับเรียกชื่อตลาดใหม่ ว่า ตลาดต้องชม ถนนคนเดิน คนกำแพงฯ  โดยรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น ยกระดับให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ ด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME ที่ผลิตสินค้าหัตกรรมหรือสินค้าโอท๊อปได้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน