กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อบรมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อเช้าวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ห้องประชุมโนนทอง เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบแหล่งผลิตปิโตรเลียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านปิโตรเลียมการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในการเป็นตัวแทนเคยแพร่ความรู้ต่อไปยังชุมชนในพื้นที่และเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานอย่างถูกต้อง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 68 คนจากทุกตำบลในพื้นที่อำเภอลานกระบือ ภาคเช้ามีการเสวนาให้ความรู้ด้านการสำรวจปิโตรเลียมจากวิทยากรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติการบรรยาย เรื่องการประหยัดพลังงานและการทำบัญชีพลังงานโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการอบรมปฏิบัติการโดยการสาธิตและลงมือทำเตาเผาถ่านและเตาย่างไก่พลังคูณสอง