กำแพงเพชร สร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

กำแพงเพชร สร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จัดอบรมเสริมทักษะ อบจ.กำแพงเพชร สนับสนุน

เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. ที่ห้อง E-Classroom โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจังหวัดกำแพงเพชร ขึ้น โดยนายประสาส์นชัย  คงอรุณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม มีนายนกูล  ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์  ประธานเครือข่ายกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

โครงนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเครือข่ายกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจังหวัดกำแพงเพชร  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ได้ฝึกความรู้  เทคนิค  ทักษะ ละวิธีการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดอย่างถูกวิธี  ซึ่งเป็นการพัฒนาเยาวชน ให้มีทักษะการเล่นกีฬาที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

การฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากร ผู้ตัดสินจากสมาคมวอลเลย์บอลชายหาดแห่งประเทศไทย และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ประกอบด้วย จอ.อภิชาต  บัวเหลือ, จอ.กิตติพันธ์  ยังกิน, จอ.รุ่งโรจน์  พรหมอินทร์ และนายธนกรณ์  บัวเหลือง  มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  80  คน

 

ภาพ / ชัยเดช

ข่าว/สุทธิกานต์

ประสานงาน/ศุภชัย บุญญาภิบาลวงศ์