อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย อบจ.กพ.

อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อบจ.กำแพงเพชร

บ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  พ.ต.ท.สุภาพ  บัวดี   รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดี จ.กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยม ติดตามการ ดำเนินงานศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีนายสุรพงษ์  ขะจวง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพช, นายสำเริง  สาระชาติ  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นิติกร  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ให้การต้อนรับ

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการดำเนินงานร่วมมือกัน ระหว่างสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ของประชาชน โดยมีบทบาทภารกิจที่สำคัญ คือ  การให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องตนแก่ประชาชน, ไกล่เกลี่ย ประนอม หรือระงับข้อพิพาทในชุมชน, ต่อต้านการค้ามนุษย์ในชุมชน,  ดูแล รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว, จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้ อยู่ในความรับผิดชอบ ของฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สังสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษา หรือขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้ในช่วงวันและเวลาราชการ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-5571-8280 ต่อ 118

 

ภาพ/ข่าว สุทธิกานต์

ประสานงาน /  รัศมี