เทศบาล กพ.เตรียมจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พนักงานครู และประธานชุมชนทั้ง 27 ชุมชน เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 กันอย่างพร้อมเพียง โดยมีกำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 21 .00 น. ณ วัดบาง และกำหนดพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ. บริเวณหน้าสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ พร้อมแห่เทียนไปยังวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันประกอบพิธีวันเข้าพรรษาโดยพร้อมเพรียงกันและเกิดความภาคภูมิใจและห่วงแหนมรดกอันเป็นประเพณีที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานสำหรับงานประเพณีเข้าพรรษานั้น “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เว้นแต่มีกิจธุระจำเป็น ซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืนเรียกว่า สัตตาหะ หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์ แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด ระหว่างเดินทางก่อนหยุดเข้าพรรษา หากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆองค์ ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่า “วิหาร” แปลว่าที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้งถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจำเลย

ประชาชน พุทธศาสนิกชนทั่วไป พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้น อบายมุขต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลาน ของตนโดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับ อานิสงส์อย่างสูง

กิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา
๑. ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา
๒. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร
๓. ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของไทยให้ดำรงอยู่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การบำเพ็ญกุศล ณ วัดใกล้บ้าน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป