ส่งเสริมอาชีพหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวเหนียว(พวงกุญแจกล้วยไข่)

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวเหนียว (พวงกุญแจกล้วยไข่) โดยมี นายกนกศักดิ์รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนชุมชน และประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรม

สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า จากผลผลิตทางการเกษตรจากแป้งข้าวเหนียวให้เป็นพวงกุญแจกล้วยไข่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประดิษฐ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสามารถจำหน่ายเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี 

นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประธานในพิธีได้กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความจำเป็นในการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการหารายได้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวการประดิษฐ์พวงกุญแจกล้วยไข่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ เพราะกล้วยไข่เป็นพืชเศรษฐกิจที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกันนี้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านตั้งใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการดัดแปลงต่อยอดพวงกุญแจกล้วยไข่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แปลกใหม่สามารถจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เข้ามาเยือนจังหวัดกำแพงเพชรได้ตลอดทั้งปี และขอให้การอบรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน เป็นกลุ่มสตรีเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ระยะเวลาการดำเนินระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 14 -15 มิถุนายน 2560 รวมเวลา 2 วัน