รพ.สต.น้ำโท้ง ลดสูญเสีย สอนเด็กรอดจมน้ำ

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำโท้งจัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปีจมน้ำ” . .นางสาวพรนิภา ลูทอง นักวิชาการสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำโท้ง อ เมือง จ กำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่ อสม . ตำบลท่าขุนราม ทำกิจกรรมฝึกสอนเด็กนักเรียนระดับประถม ที่อายุไม่เกิน 15 ปี ให้ รู้จักวิธีลอยตัวในน้ำเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำโดยไม่มีอุปกรณ์แต่ใช้สิ่งของ ที่อยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์ในการลอยน้ำเอาตัวรอด เช่น รองเท้าแตะหรือขวดน้ำ โดยได้เริ่มสอนเด็ก นักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7 ต. ท่าขุนราม อ เมือง จ กำแพงเพชร
โดยมี นายจำเนียร พิมพ์แดง ผอ.โรงเรียนจัดเด็กเข้าร่วมฝึก จำนวน 56 คน และกล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเพราะเด็กในชนบทเมื่อว่างจากเรียนก็มักจะไปเล่นน้ำตามลำคลองและมีสถิติเด็กจมน้ำตายจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเด็กได้รับการฝึกแล้วก็จะเป็นการ ช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำในเบื้องต้นได้ ซึ่งโครงการนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสุขภาพของตำบลท่าขุนราม และนอกจากจะฝึกกับเด็กนักเรียนแล้วยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใหญ่ในการช่วยเหลือเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีที่จมน้ำอีกด้วย ///สุเทพ อินทจันทร์  ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร รายงาน