ตรวจสุขภาพเบื้องผู้คัดแยกขยะมูลฝอย ทม.

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 14 น. กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจประเมินงานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป (EHA: 4001) ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ