ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่” 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่” ตามที่รัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้นักศึกษาได้เห็นถึงโทษของ การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ จากสถานการณ์การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงช่วยกันรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันถึงโทษและพิษภัยของเหล้า และบุหรี่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ เพื่อรณรงค์ป้องกัน และควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยต้องการผลักดันให้สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาปลอดเหล้า และปลอดบุหรี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้น และประกาศแนวทางอย่างแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและควบคุมการดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของบุคคลในมหาวิทยาลัยที่จะร่วมมือกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกคณะ และทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นคณะและหน่วยงานปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ จากนั้นเป็นการแสดง Cover Dance และการแสดง Cheerleading ของชมรม To be Number One  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และการบรรยายพิเศษเรื่องโทษและผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเสพติด วิทยากรโดยคุณสุกัลยา แสงกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ///ภาพข่าว/วรรณภา  รอดจันทร์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงาน