ม.ราชภัฏ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี างพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14  กรกฎาคม 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้คำขวัญ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ ส่งเสริมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแข่งขันกับประเทศ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป

การจัดงานครั้งนี้  ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นิทรรศการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นิทรรศการของคณะวิทยาการจัดการ  หน่วยงานท้องถิ่น การประกวด และกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

และการอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และในปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ต้อนรับบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวน 10 ท่าน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย กวินเนต คอเลต จำนวน 20 ท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วย//วรรณภา รอดจันทร์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 12 กรกฎาคม 2560