พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ซึ่งได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมาสำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วางที่โต๊ะหมู่บูชา ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากนั้นรองศาตรจารย์สุวิทย์ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และบุคลากรที่ให้การสนับสนุนตามลำดับ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี จัดขึ้น ณ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร//วรรณภา รอดจันทร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงาน