อบจ. จัดอบรมรมให้ประชาชน หันมาใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริม รณรงค์ ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายในครัวเรือน  ซึ่งเป็นรายจ่ายหลักรายจ่ายหนึ่งภายในครัวเรือน   การอบรมจะจัดอบรมเป็น 7 รุ่น ๆ ละ 1 อำเภอ  การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จะได้เรียนรู้กระบวนการวิธี การนำวัตถุดิบต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลังงานทดแทน“พลังงานทดแทน” หรืออาจะเรียกได้ว่า “พลังงานทางเลือก” คือ พลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด โดยพลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิลเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ถ่านหิน ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาของภาวะโลกร้อนนั่นเองโดยในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกพยายามศึกษา และค้นหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าพลังงานแบบเดิม เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน.ดังนั้นพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก จึงเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด ทั้งยังหาได้จากธรรมชาติและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน รวมทั้งลดมลพิษอีกด้วย