หน่วยงาน 26 แห่ง อบต.หนองหลวง MOU ร่วมป้องกันการทุจริต

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายน้อย พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนในเขตตำบลหนองหลวง ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU การสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นเข้าร่วม รวม 26 แห่ง มีนางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.จังหวัดกำแพงเพชร  นายอภิวิชญ์ ธิรินทอง ท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ และ ดร.สมิตา อรรควงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเป็นสักขีพยานนายน้อย พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเปิดเผยว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลักดัน และประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทั้งในภาครัฐให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของชาติ สร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่นเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนสมาชิกในเครือข่ายทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต  ภายใต้กรอบและแนวทางในการดำเนินการ 4 มิติ  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต คือ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ข้าราชการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชน เด็กและเยาวชนด้วย มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตคือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติดีประพฤติชอบ มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทในภาคประชาชน คือ การจัดให้มีการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่น  มิติที่ 4  การส่งเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ มีการวางแผน วางระบบควบคุมภายใน สนับสนุนประชาชนร่วมตรวจสอบ และการสร้างบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2558 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559 ของสำนักงาน ปปช. และยังคงเดินหน้าร่วมกับ อปท.หน่วยงานอื่นๆในการป้องกันการทุจริตต่อไป